Algemene voorwaarden - Buro Jung

ten behoeve van het verrichten van diensten en het leveren van zaken door Buro Jung bv

Artikel 1: definities en termen

 1. Het bureau: de natuurlijke of rechtspersoon die van de opdrachtgever opdracht krijgt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
 2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan het bureau offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of de levering van zaken.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever zoals deze onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is of wordt gesloten.
 4. Wanneer sprake is van ‘schriftelijk’ kan hiermee worden bedoeld zowel een bevestiging of bezwaar op papier (fysiek/’nat’), al dan niet via een scan digitaal ontvangen, als een bevestiging via email (online).

Artikel 2: Toepassing en geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen het bureau en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen door of vanwege het bureau gedaan, zijn vrijblijvend. Het enkele uitbrengen daarvan verplicht het bureau niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door het bureau. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien het bureau en de opdrachtgever deze schriftelijk over en weer hebben bevestigd.
 2. Het bureau behoudt zich het auteursrecht voor op verstrekt werk bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 8 bedoelde voorwerk, teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van het bureau en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van het bureau dient eventueel gebruik onverwijld door opdrachtgever worden gestaakt en eventuele fysieke (analoge) materialen dienen onverwijld aan het bureau te worden teruggezonden.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en het bureau een overeenkomst van opdracht.

Artikel 5: Algemene verplichtingen

 1. Het bureau verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
 2. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen afspraken (planning/procedures) en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen of gegevens, die het bureau voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 4. Het bureau verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag het bureau alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
 5. Indien het bureau de werkzaamheden niet naar de wens van opdrachtgever uitvoert, kan de laatste het bureau in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien het bureau niet bereid is aan dit verzoek te voldoen – hetgeen het bureau vrijstaat -, is opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. Het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden is op deze opzegging van toepassing.

Artikel 6: Duur en beëindiging

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.
 2. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Indien opdrachtgever een eenmaal aan het bureau verstrekte opdracht annuleert nog voordat het bureau is begonnen met de uitvoering daarvan, dan is opdrachtgever aan het bureau een vergoeding wegens gemaakte onkosten en wegens winstderving verschuldigd ter hoogte van 70% van de factuurwaarde, zulks onverminderd het recht van het bureau op volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door het bureau geleden schade hoger is.
 4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de laatste aan het bureau gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door het bureau is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever het bureau tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door het bureau, kan het bureau geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die het bureau tijdens de opzegtermijn verricht. Het bureau is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, is het bureau verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.
 6. Het bureau heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van het bureau op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
 7. De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel:
 8. door de voltooiing van de opdracht;
 9. indien door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.

Artikel 7: honoraria, kosten en declaraties

 1. De honorering van het bureau geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (retainer fee) of een vaste prijs (per project of opdracht).
 2. Het bureau is gerechtigd zijn uurtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Indexering geschiedt aan de hand van de Dienstenprijsindex voor reclame en marktonderzoek, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2015=100 (DPI), van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
 3. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag het bureau niet van deze begrotingen afwijken, behalve voor indexering als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven of bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 6, dat handelt over opzegging van een opdracht. Het bureau is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover onmiddellijk de opdrachtgever te informeren en zo nodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor te leggen.
 4. Naast honorarium zijn verschuldigd de bureaukosten en de kosten van derden die door het bureau in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Op begrotingen en declaraties worden de kosten onderscheiden in: honorarium bureau, bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden. Onder bureaukosten worden onder andere verstaan: koeriers-, foto-, kopie-, knipsel- en reis- en verblijfkosten.
 5. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via het bureau, dan is het bureau gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente- en administratiekosten, en risicodekking. Ook is het bureau dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan de opdrachtgever.
 6. Tenzij anders is overeengekomen declareert het bureau maandelijks achteraf het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de bureaukosten. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van het bureau bedraagt 30 dagen terwijl een beroep op schuldvergelijking is uitgesloten. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1% per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.
 7. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 375 euro.
 8. Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te zijn gespecificeerd.
 9. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief B.T.W.

Artikel 8: Voorwerk

 1. Indien door de opdrachtgever van het bureau, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat het bureau zich specifiek op de opdrachtgever toegesneden kennis inzake public relations/communicatie en/of kennis inzake de specifieke problematiek van de opdrachtgever eigen maakt, heeft het bureau daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding.
 2. Alvorens het bureau dit voorwerk zal verrichten, zal het bureau schriftelijk aan de opdrachtgever laten weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 9: Strijdige belangen

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal het bureau geen opdrachten aanvaarden, waarvan het bureau weet of behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers.

Artikel 10: Auteursrecht

 1. De opdrachtgever verkrijgt van het bureau een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door het bureau in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, tenzij anders elders is vermeld en overeengekomen, en met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zo lang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 2. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van het bureau.

Artikel 11: uitingen en mededelingen

 1. Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door het bureau namens de opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
 2. Door het bureau namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien terzake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de opdrachtgever wordt ingediend of tegen de opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met het bureau.
 3. Indien het bureau terzake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/mededeling in rechten wordt betrokken danwel terzake tegen het bureau een klacht wordt ingediend, zal het bureau daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of het bureau zelfstandig verweer zal voeren danwel of de opdrachtgever uit naam van het bureau de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door het bureau namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Het bureau is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor schade ontstaan door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Tekortkomingen zijn toerekenbaar voorzover sprake is van een handelwijze of van een nalatigheid van het bureau zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend public relations-/communicatieadviseur niet mag worden verwacht.
 2. Behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van advieswerkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
 3. In geval van aansprakelijkheid van het bureau voor de levering van zaken, zal het bureau te harer keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.
 4. Het bureau is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die het bureau met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld. Voorzover het bureau jegens een derde, die zij met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal het bureau al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is het bureau niet gehouden.
 6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij het bureau te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

Artikel 13: Geschillen

 1. Geschillen tussen opdrachtgever en het bureau naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van het bureau.
 2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.