Privacybeleid - Buro Jung

Privacyverklaring Buro Jung

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Buro Jung B.V., KvK 74424556
Tappersweg 12K
2031ET Haarlem
023-5341805
team@burojung.nl

Buro Jung verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Buro Jung verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (van eigen medewerkers en stagiairs)
 • IP-adressen
 • Inhoud van communicatie
 • (Pas)foto’s, zowel van medewerkers en anderen die deel uitmaken of betrokken zijn
  bij ons bureau, en van personen (medewerkers en relaties) in het kader van de uitoefening van onze opdrachten.

Doeleinden

Buro Jung verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing en communicatie, zowel door Buro Jung als ten behoeve van onze
  opdrachtgevers;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het eventueel kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op
  de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde informatie, of inhoud die bepaald is aan de hand van interesseprofielen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Buro Jung hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De uitvoering en verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Buro Jung persoonsgegevens uitwisselen. Buro Jung kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, foto- en videografen, vormgevers, illustratoren, tekstschrijvers en andere personen (zzp-ers en bureaus en andere organisaties) met wie wij samenwerken. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Buro Jung aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Buro Jung zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Buro Jung zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Buro Jung zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Buro Jung passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Buro Jung een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Buro Jung verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Buro Jung
Tappersweg 12K
2031ET Haarlem
team@burojung.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Jung, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2019.

Buro Jung B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.